De taken van Waterschappen

De taken van Waterschappen

Waterschappen hebben de taak van een bepaald gebied de waterhuishouding te regelen. In polders is dat in eerste instantie de zorg voor de waterstand. Maar waterschappen doen meer. Zij zorgen voor waterkeringen, de kwaliteit van het water en het beheer van vaarwegen. Ook het onderhoud van verkeerswegen en fietspaden buiten de bebouwde kom en de bermen langs die wegen behoort tot de taak van de waterschappen.

Er waren in Nederland ooit 3500 waterschappen, maar door fusies is dat aantal teruggebracht tot 24. Rond de watericonen zijn het Waterschap Rivierenland (met onder andere de Alblasserwaard) en Waterschap Hollandse Delta (met ondermeer het Eiland van Dordrecht en de Zwijndrechtse Waard) actief.

Waterschappen gaan over gemeentegrenzen heen, om te voorkomen dat gemeenten wateroverlast op hun eigen gebied voorkomen, maar daarbij overlast veroorzaken bij buurgemeenten. Waterschappen zijn ook niet aan provinciale grenzen gebonden. Ze nemen dan ook in het Nederlands recht een bijzondere plaats in. Waterschappen behoren tot de oudste instellingen van het Nederlandse staatsbestel. Het oudste dateert al van 1255.

Elk waterschap heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, beide voorgezeten door een dijkgraaf. De leden van het algemeen bestuur (in waterschapsjargon de hoofdingelanden) worden voor vier jaar gekozen door de bewoners van het gebied (de ingezetenen), de eigenaren van de grond (de ingelanden), de pachters en de bedrijven.

Het algemeen bestuur kiest uit zijn leden weer een aantal heemraden voor het dagelijks bestuur. De dijkgraaf is voorzitter van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur en wordt door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar. Het college van dijkgraaf en heemraden is te vergelijken met het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente.

Een waterschap regelt dus meer dan alleen de waterhuishouding en heeft dan ook verschillende kostenposten. Zo maakt het kosten voor aanleg en onderhoud van dijken, kades en keringen; voor de inrichting, het onderhoud en het dagelijks beheer van waterwegen (poldersloten, duikers, vaarten, kanalen), poldergemalen, boezemgemalen en uitwaterende gemalen en (natuurvriendelijke) oevers. Een tweede grote kostenpost voor veel waterschappen is de waterkwaliteitszorg, het onderhouden en vernieuwen van afvalwaterzuiveringsinstallaties, persleidingen en rioolgemalen. Dat alles kan alleen dankzij belastingen die bij waterschappen een andere naam hebben; heffingen en omslagen. Zo is er de Ingezetenenomslag (voor inwoners), omslag gebouwd voor eigenaren van gebouwde objecten en omslag onbebouwd voor ongebouwde objecten. Verder bestaat er nog verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing.

Er wordt regelmatig gediscussieerd over de toekomst van de waterschappen. Een aantal landelijke en provinciale politici pleit voor afschaffing, en de taken van de waterschappen onder te brengen bij de provincies of rechtstreeks onder Rijkswaterstaat.

         


GERELATEERDE ARTIKELEN

video

video